Nowe hasło dla [email protected]

1.Na początek shell>> „killall mysql” 2. shell>> „mysqld_safe –skip-grant-tables &” 3. shell>> „mysql” 4.mysql> „UPDATE mysql.user SET password=PASSWORD(‚NoweHasło’) WHERE User=’root’; 5.mysql> FLUSH...