Directory, Template, Iso na puli ZFS [Proxmox]

Dodajemy nową instancję pulę backup  zfs create pool/backup -o mountpoint=/backup Następnie w pliku konfiguracyjnym  /etc/pve/storage.cfg dodajemy: dir: backup  path /mnt/backup  content vztmpl,iso,backup  maxfiles 5  shared...

Dostęp do mysql-a z zewnątrz

w /etc/mysql/my.cnf komentujemy bind-address skip-networking następnie sudo /etc/init.d/mysql restart Po zalogowaniu się lokalnie do serwera mysql. mysql> GRANT ALL ON DB_name.* TO uzytkownik@xx.xx.xx.xx IDENTIFIED BY ‘hasło’; gdzie: DB_name – to...